กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญและพิธีเปิดป้ายอาคารกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน อย่างเป็นทางการ

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญและพิธีเปิดป้ายอาคารกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน อย่างเป็นทางการ

      วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.39 น. ที่กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายอำเภอเมืองลำพูน นายอำเภอป่าซาง นายอำเภอบ้านธิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน ผู้บังคับกองร้อย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนฯ เข้าร่วมพิธี และในวันนี้ได้จัดพิธีทำบุญอาคาร พร้อมทั้งพิธีเปิดป้ายกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและปฏิบัติตามจารีตที่ถูกต้อง 

       โดย กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 บัดนี้ อาคารหลังดังกล่าว ได้สร้างเสร็จและใช้ในกิจการของกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน และมีภารกิจ บทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 คือ รักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  รวมถึงรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญ และการคมนาคม และเป็นกองกำลังส่วนหนึ่งไว้สำรองที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงคราม และตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 หมวด 7 มาตรา 29 ได้บัญญัติไว้ว่า "เจ้าหน้าที่หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในระหว่างทำการตามหน้าที่ ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา" จึงไม่ใช่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเหมือนอาสาสมัครทั่วไป และไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดกรมการปกครอง แต่เป็นเจ้าพนักงานองค์การของรัฐ ตามกฎหมายจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนนั่นเอง.

ภาพ/ข่าว : ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน 
บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar